15 December 2022

32/2022:  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymanym, datowanym na 14 grudnia 2022 roku oświadczeniem pana Jacka Tucharza o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §9a ust. 1 Statutu Spółki powołała 15 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej pana […]

28 November 2022

31/2022:  Zawarcie umowy o otwarcie linii gwarancji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 29/2022, opublikowanego 27 października br. informuje, że 28 listopada 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank”) Umowę o otwarcie linii gwarancji (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Bank otwiera dla Spółki nieodnawialną linię na wystawianie maksymalnie […]

30 December 2022

33/2022:  Zawarcie umowy o kredyt obrotowy.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 30 grudnia 2022 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej „Bank”) Umowę o kredyt obrotowy (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce udzielony został kredyt obrotowy w wysokości 27.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji dwóch umów zawartych z PKP Intercity S.A. 10 września […]

12 January 2023

2/2023:  Informacja o zawarciu porozumienia w zakresie warunków umowy inwestycyjnej.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 11 stycznia 2023 roku Spółka podpisała porozumienie określające warunki dla ostatecznej umowy inwestycyjnej (dalej „Porozumienie”) dotyczącej wspólnej, z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze (dalej „Durapower”)  oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Elmodis”), realizacji przedsięwzięcia, polegającego […]

14 February 2023

4/2023: Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że otrzymał oświadczenie pana Radosława Załozińskiego o rezygnacji z dniem 14 lutego 2023 roku, z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. W wyniku powyższego, w skład Zarządu Spółki wchodzą: Łukasz Fojt – Wiceprezes Zarządu oraz Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 […]

26 January 2023

3/2023: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku: I. Raporty roczne za 2022 rok: – raport roczny COMPREMUM S.A. – 28 kwietnia 2023 roku; – skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM – 28 kwietnia 2023 roku; II. Raporty śródroczne: – skonsolidowany raport […]

10 January 2023

1/2023:  Zmiany w Zarządzie Spółki – uzupełnienie informacji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu 34/2022 z  31 grudnia 2022 roku o powołaniu w skład Zarządu pani Agnieszki Grzmil, przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Życiorys zawodowy pani Agnieszki Grzmil – Wiceprezes Zarządu COMPREMUM S.A. Menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i […]

31 December 2022

34/2022:  Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymanym oświadczeniem pana Pawła Piotrowskiego, datowanym na 30 grudnia 2022 roku, o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §5 ust. 2 Statutu Spółki powołała 31 grudnia 2022 roku w skład Zarządu panią Agnieszkę […]

28 September 2022

27/2022:  Informacja o zawarciu umowy o współpracy z Sunamp.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 28 września 2022 roku spółka zależna POZBUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w trakcie rejestracji zmiany nazwy na FARADISE Energy Sp. z o.o.) zawarła ze spółką Sunamp Ltd z siedzibą w Edynburgu (UK) umowę o współpracy na rynku polskim […]

21 November 2022

30/2022:  Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku – aktualizacja.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za III kwartał 2022 roku miały […]

Next Page »