Informacja na temat strategii rozwoju
Grupy Kapitałowej COMPREMUM

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje -po analizie przeprowadzonej w związku ze zmianami właścicielskimi w akcjonariacie Spółki, które miały miejsce w pierwszym półroczu 2020 roku- że zdecydował o głównych założeniach strategii, która będzie realizowana przez Grupę Kapitałową COMPREMUM w latach 2021 – 2023. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że w związku z bieżącą sytuacją rynkową, strategia może ulec modyfikacjom, uzasadnionym ochroną interesów Spółki oraz interesariuszy COMPREMUM.

ZAŁOŻENIA DO STRATEGII GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPREMUM NA LATA 2021 – 2023
1. Rynki aktywności

Rynek stolarki otworowej
Spółka COMPREMUM S.A. będzie kontynuować produkcję towarów premium na rynku stolarki otworowej pod marką SLONAWY. Celem strategicznym na rok 2021 jest przekonfigurowanie oferty profili okiennych, wzmocnienie udziału Spółki w segmencie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie działalności w segmencie sprzedaży drzwi wewnętrznych. Zarząd COMPREMUM zakłada sukcesywne zwiększanie w omawianym segmencie działalności przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat*, w tym również poprzez wzmocnienie sprzedaży w kanale eksportowym oraz nawiązanie sojuszy z partnerami o zasięgu międzynarodowym.

Rynek specjalistycznych usług budowlanych
Spółka, poprzez podmioty zależne – SPC2 Sp. z o.o. oraz AGNES S.A. ma znaczący udział w realizowanym dla PKP PLK S.A. kontrakcie „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Celem strategicznym Spółki jest uzyskanie założonych parametrów finansowych na realizowanym zgodnie z harmonogramem do roku 2023 kontrakcie, uzyskanie referencji umożliwiających kontynuowanie działalności w segmencie budowy infrastruktury światłowodowej. Jednocześnie Zarząd nie wyklucza udziału w postępowaniach przetargowych związanych z udzieleniem zamówień w innych segmentach budownictwa infrastrukturalnego. Ponadto Spółka zakłada wejście na rynek usług budowlanych w segmencie hydrotechniki oraz na rynek odnawialnych źródeł energii – poprzez powołane w 2020 roku spółki zależne POZBUD Hydrotechnika Sp. z o.o. (od stycznia 2021 roku) oraz POZBUD OZE Sp. z o.o., również w formule zawiązania współpracy z firmami i inwestorami działającymi w branży hydrotechnicznej i inżynieryjnej.

Rynek deweloperski
Spółka planuje zakończyć sprzedaż zrealizowanego projektu Strzeszyn- Zacisze. Zarząd Spółki nie wyklucza realizacji projektów deweloperskich w przyszłości, w przypadku uzasadnienia biznesowego takiej decyzji.

Nowe branże
Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji zakresu działalności, w tym na branżę przemysłu elektromaszynowego, nie wykluczając dokonania celowych akwizycji.

2. Zarządzanie

Zarząd COMPREMUM S.A. w okresie objętym strategią będzie kontynuować działania podjęte w II kwartale 2020 roku, zmierzające do wdrożenia systemów zarządzania w Spółce i Grupie Kapitałowej, opartych o nowoczesną infrastrukturę IT, zapewniającą dostęp do bieżących i aktualnych danych zarządczych. Jednocześnie Zarząd Spółki planuje kontynuować reorganizację systemów zarządzania zakładem produkcyjnym w Słonawach, w celu dalszego podnoszenia efektywności procesów produkcji oraz zarządzania dostępnymi aktywami i zasobami.

3. Stabilność finansowa

Celem strategicznym Zarządu Spółki jest reorganizacja zadłużenia finansowego, zapewnienie stabilności finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej poprzez poprawę kluczowych wskaźników finansowych, kontynuację i nawiązanie współpracy z wiarygodnymi instytucjami finansowymi oraz optymalizację wykorzystania posiadanych aktywów, w tym przeprowadzenie racjonalnych dezinwestycji nieruchomości nie znajdujących zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Odpowiedzialny biznes

Celem strategicznym Zarządu Spółki jest zrównoważony rozwój działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów Spółki i środowiska, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Poszanowanie dla otoczenia, środowiska oraz partnerów i wzajemnych zobowiązań jest podstawową wartością Zarządów i Pracowników Grupy COMPREMUM.

*Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane dane nie stanowią prognozy ani szacunkowych wyników finansowych a stanowią jedynie odniesienie do aktualnych założeń Zarządu Spółki.

Strategia opublikowana raportem bieżącym 55/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.