Struktura akcjonariatu COMPREMUM S.A.
udział w ogólnej liczbie głosów

akcjonariuszilość akcjiudział akcji
w kapitale
zakładowym
ilość głosówudział głosów
w ogólnej
liczbie głosów
Łukasz Fojt20 380 98545,46%24 274 98549,81%
NN OFE + NN DFE7 425 33016,56%7 425 33015,24%
Pozostali17 030 45437,98%17 030 45434,95%
OGÓŁEM44 836 769100,00%48 730 769100,00%


Struktura kapitału Spółki COMPREMUM S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 44.836.769 (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) akcji.

serie
akcji
głosyakcjewprowadzone
do obrotu
% udział
w głosach
% udział w kapitale
zakładowym
A7 788 0003 894 000015,98%8,68%
B3 408 5003 408 5003 408 5006,99%7,60%
C5 500 0005 500 0005 500 00011,29%12,27%
D5 575 3455 575 3455 575 34511,44%12,43%
E5 000 0005 000 0005 000 00010,26%11,15%
F1 948 3841 948 3841 948 3844,00%4,35%
G1 447 9501 447 9501 447 9502,97%3,23%
H18 062 59018 062 590037,07%40,29%
RAZEM48 730 76944 836 76922 880 179100,00%100,00%