Obrót akcjami

W związku z publikacją raportów finansowych
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR1 obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „(…) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego (…)”.

Okresy zamknięte w Spółce COMPREMUM w roku 2024

Okres sprawozdawczyPoczątek okresu zamkniętegoTermin publikacji raportu finansowego
rok 202331 marca 202430 kwietnia 2024
I kwartał 202424 kwietnia 202424 maja 2024
I półrocze 202425 sierpnia 202425 września 2024
III kwartał 202427 października 202426 listopada 2024

Ochrona informacji poufnej

W związku z posiadaniem dostępu do informacji poufnejw rozumieniu art. 19 ust 1 MAR, -osoby mające dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem nie mogą w szczególności:

  • wykorzystać informacji poufnych,
  • ujawniać informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielać rekomendacji lub nakłaniać do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywać transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłować dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.
Przydatne linki

Informacje dotyczące obowiązków informacyjnych osób zarządzających:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar/raportowanie_19_MAR

Regulacje obowiązujące, związane z MAR:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000623

Ustawa o obrocie:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002286

Ustawa o ofercie:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000623