Podstawowe dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane
finansowe GK COMPREMUM
30.06.2023
tys. PLN
31.12.2022
tys. PLN
31.12.2021
tys. PLN
31.12.2020*
tys. PLN
31.12.2019*
tys. PLN
31.12.2018
tys. PLN
Aktywa razem506 415508 330528 613523 115359 790377 205
Rzeczowe aktywa trwałe14 89576 292135 878129 014116 669136 487
Należności krótkoterminowe58 23748 08679 43689 44340 67555 871
Zobowiązania krótkoterminowe192 257192 082187 273207 897139 952143 603
Zobowiązania długoterminowe14 83889 83992 79194 39969 03476 153
Kapitał własny253 923226 409248 549221 910150 803157 449
Kapitał zakładowy44 83744 83744 83744 83726 77426 774

Wybrane skonsolidowane dane
finansowe GK COMPREMUM
01.01-30.06.2023
tys. PLN
01.01-31.12.2022
tys. PLN
01.01-31.12.2021
tys. PLN
01.01-31.12.2020*
tys. PLN
01.01-31.12.2019*
tys. PLN
01.01-31.12.2018
tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
146 130 217 510202 431193 746197 009130 458
Zysk (strata) na działalności operacyjnej39 151 -20 23635 70044 75124 65212 742
Zysk (strata) brutto31 9399 90531 56938 54916 4498 402
Zysk (strata) netto27 5152 92625 95027 62011 8296 161
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-28 1118 850-18 93232 8275 6489 592
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
54 440175-564-509-7 4835 264
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-32 830– 12 469 -12 164-8 347-19 847-4 837

*Dane przekształcone