Podstawowe dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane
finansowe GK COMPREMUM
31.12.2020
tys. PLN
31.12.2019*
tys. PLN
31.12.2018
tys. PLN
31.12.2017*
tys. PLN
31.12.2016 *
tys. PLN
Aktywa razem524 207359 790377 205322 624328 039
Rzeczowe aktywa trwałe129 014116 669136 487150 713149 043
Należności krótkoterminowe64 96740 67555 87132 21846 102
Zobowiązania krótkoterminowe207 897139 952143 60381 04072 073
Zobowiązania długoterminowe94 39969 03476 15384 92695 593
Kapitał własny221 910150 803157 449156 658160 373
Kapitał zakładowy44 83726 77426 77426 77426 774
Wybrane skonsolidowane dane
finansowe GK COMPREMUM
01.01-31.12.2020
tys. PLN
01.01-31.12.2019*
tys. PLN
01.01-31.12.2018
tys. PLN
01.01-31.12.2017*
tys. PLN
01.01-31.12.2016*
tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
193 746197 009130 458130 458147 172
Zysk (strata) na działalności operacyjnej45 84324 65212 74212 7428 242
Zysk (strata) brutto39 64116 4498 4028 4025 775
Zysk (strata) netto28 71211 8296 1616 1614 979
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
32 8275 6489 5929 592-19 944
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
-509-7 4835 2645 264-7 857
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-8 346-19 847-4 837-4 8373 490

*Dane przekształcone