55/2020: Informacja na temat strategii rozwoju Grupy Kapitałowej POZBUD

30 grudnia 2020

 Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje po analizie przeprowadzonej w związku ze zmianami właścicielskimi w akcjonariacie Spółki, które miały miejsce w pierwszym półroczu 2020 roku, że zdecydował o głównych założeniach strategii, która będzie realizowana przez Grupę Kapitałową POZBUD w latach 2021 – 2023. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że w związku z bieżącą sytuacją rynkową, strategia może ulec modyfikacjom, uzasadnionym ochroną interesów Spółki oraz interesariuszy POZBUD.

ZAŁOŻENIA DO STRATEGII GRUPY KAPITAŁOWEJ POZBUD NA LATA 2021 – 2023

  1. Rynki aktywności

Rynek stolarki otworowej

Spółka POZBUD S.A. będzie kontynuować produkcję towarów premium na rynku stolarki otworowej pod marką slonawy. Celem strategicznym na rok 2021 jest przekonfigurowanie oferty profili okiennych, wzmocnienie udziału Spółki w segmencie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie działalności w segmencie sprzedaży drzwi wewnętrznych. Zarząd POZBUD zakłada sukcesywne zwiększanie w omawianym segmencie działalności przychodów       ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat*, w tym również poprzez wzmocnienie sprzedaży w kanale eksportowym oraz nawiązanie sojuszy z partnerami o zasięgu międzynarodowym.

Rynek specjalistycznych usług budowlanych

Spółka, poprzez podmioty zależne – SPC2 Sp. z o.o. oraz AGNES S.A. ma znaczący udział w realizowanym dla PKP PLK S.A. kontrakcie „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Celem strategicznym Spółki jest uzyskanie założonych parametrów finansowych na realizowanym zgodnie z harmonogramem do roku 2023 kontrakcie, uzyskanie referencji umożliwiających kontynuowanie działalności w segmencie budowy infrastruktury światłowodowej. Jednocześnie Zarząd nie wyklucza udziału w postępowaniach przetargowych związanych z udzieleniem zamówień w  innych segmentach budownictwa infrastrukturalnego. Ponadto Spółka zakłada wejście na rynek usług budowlanych w segmencie hydrotechniki oraz na rynek Odnawialnych Źródeł Energii – poprzez powołanie w 2020 roku spółki zależne POZBUD Hydrotechnika Sp. z o.o. oraz POZBUD OZE Sp. z o.o., również w formule zawiązania współpracy z firmami i inwestorami działającymi w branży hydrotechnicznej i inżynieryjnej.

Rynek deweloperski

Spółka planuje zakończyć sprzedaż zrealizowanego projektu Strzeszyn- Zacisze. Zarząd Spółki nie wyklucza realizacji projektów deweloperskich w przyszłości, w przypadku uzasadnienia biznesowego takiej decyzji.

Nowe branże

Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji zakresu działalności, w tym na branżę przemysłu elektromaszynowego, nie wykluczając dokonania celowych akwizycji.

  1. Zarządzanie

Zarząd POZBUD S.A. w okresie objętym strategią będzie kontynuować działania podjęte w II kwartale 2020 roku, zmierzające do wdrożenia systemów zarządzania w Spółce i Grupie Kapitałowej, opartych o nowoczesną infrastrukturę IT, zapewniającą dostęp do bieżących i aktualnych danych zarządczych. Jednocześnie Zarząd Spółki planuje kontynuować reorganizację systemów zarządzania zakładem produkcyjnym w Słonawach, w celu dalszego podnoszenia efektywności procesów produkcji oraz zarządzania dostępnymi aktywami i zasobami.

  1. Stabilność finansowa

Celem strategicznym Zarządu Spółki jest reorganizacja zadłużenia finansowego, zapewnienie stabilności finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej poprzez poprawę kluczowych wskaźników finansowych, kontynuację i nawiązanie współpracy z wiarygodnymi instytucjami finansowymi oraz optymalizację wykorzystania posiadanych aktywów, w tym przeprowadzenie racjonalnych dezinwestycji nieruchomości nie znajdujących zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

  1. Odpowiedzialny biznes

Celem strategicznym Zarządu Spółki jest zrównoważony rozwój działalności Grupy Kapitałowej POZBUD z uwzględnieniem optymalnego  wykorzystania zasobów Spółki i środowiska, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Poszanowanie dla otoczenia, środowiska oraz partnerów i wzajemnych zobowiązań jest podstawową wartością Zarządów i Pracowników Grupy POZBUD.

*Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane dane nie stanowią prognozy ani szacunkowych wyników finansowych a stanowią jedynie odniesienie do aktualnych założeń Zarządu Spółki. 

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.