28 November 2022

31/2022:  Zawarcie umowy o otwarcie linii gwarancji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 29/2022, opublikowanego 27 października br. informuje, że 28 listopada 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank”) Umowę o otwarcie linii gwarancji (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Bank otwiera dla Spółki nieodnawialną linię na wystawianie maksymalnie […]

28 September 2022

27/2022:  Informacja o zawarciu umowy o współpracy z Sunamp.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 28 września 2022 roku spółka zależna POZBUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w trakcie rejestracji zmiany nazwy na FARADISE Energy Sp. z o.o.) zawarła ze spółką Sunamp Ltd z siedzibą w Edynburgu (UK) umowę o współpracy na rynku polskim […]

21 November 2022

30/2022:  Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku – aktualizacja.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za III kwartał 2022 roku miały […]

27 October 2022

29/2022:  Zawarcie umowy ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 27 października 2022 roku, Spółka zawarła ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., należącą do Grupy Kapitałowej ORLEN,  umowę  na kompleksową realizację inwestycji pn. Budowa infrastruktury rurociągowej solanki (dalej „Umowa”). Umowa obejmuje realizację przez Spółkę jako generalnego wykonawcę dwóch zadań: Zadania I pn. […]

6 October 2022

28/2022:  Informacja dotycząca realizacji kontraktu.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”), odpowiadając na zapotrzebowanie informacyjne zgłaszane przez akcjonariuszy i obligatariuszy związane ze złożeniem przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o., tj. członka Konsorcjum realizującego dla PKP PLK S.A. kontrakt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS-GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS […]

3 August 2022

26/2022: Informacja o nieprzyjęciu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku, po przeanalizowaniu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (dalej „Oferta”) podjął decyzję o nieprzyjęciu Oferty. Otrzymana  w dniu 27 lipca 2022 roku  od spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie oferta nabycia […]

26 July 2022

25/2022: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 25 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy COMPREMUM za lata 2022 oraz […]

22 July 2022

24/2022: Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 22 lipca 2022 roku odbyła się rozprawa wyznaczona wskutek wspólnego zaskarżenia przez COMPREMUM S.A. i Transtrain Sp. z o.o. (wcześniej  Mag-Train Sp. z o.o.) (dalej „Transtrain”) w całości wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2022 roku. Wyrok ten […]

24 June 2022

22/2022: Zawarcie z firmą audytorską porozumienia o rozwiązaniu umowy.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku zawarł z UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (“Firma audytorska”) porozumienie o rozwiązaniu łączącej strony umowy z dnia 28 lipca 2022 r. o badanie i ocenę sprawozdań finansowych (dalej „Porozumienie”), ze […]

1 July 2022

23/2022: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Zarządu nowej kadencji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwał, od których rozpatrywania odstąpiło Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku – w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki COMPREMUM S.A., które odbyło się w dniu 30 […]

Next Page »