3 stycznia 2022

1/2022 Zmiana Statutu Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), powziął informację o wpisaniu w dniu 3 stycznia 2022 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2021 roku. Tym samym, z dniem 3 stycznia 2022 roku uległa zmianie firma Spółki – z POZBUD S.A. na COMPREMUM S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki […]

3 stycznia 2022

2/2022 Zmiana adresu strony internetowej Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje, że z dniem dzisiejszym zmianie ulega adres strony internetowej Spółki COMPREMUM S.A. z www.pozbud.pl na www.compremum.pl . Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

21 stycznia 2022

3/2022 Zmiana skróconej nazwy oraz oznaczenia, pod którymi notowane będą akcje Emitenta.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), w związku z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20 stycznia 2022 roku informuje, że począwszy od dnia 24 stycznia 2022 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą „COMPREMUM” i oznaczeniem „CPR”.

6 grudnia 2021

40/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2021 roku oraz uchwały, od której rozpatrywania Zgromadzenie odstąpiło – w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 23.691.426 akcji, […]

21 stycznia 2022

4/2022 Informacja dotycząca postępowania odwoławczego – decyzja Spółki.

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku, raportu 39/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku, 41/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku oraz 43/2021 z dnia 21 grudnia 2021 Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 roku, po przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji Krajowej Izby Odwoławczej o oddaleniu odwołania Konsorcjum COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) i Mag-Train […]

3 lutego 2022

6/2022 Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu obrotowego.

W nawiązaniu do raportu 24/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku powziął informację od spółki zależnej SPC-2 Sp. z o.o. o zawarciu datowanego na dzień 27 stycznia 2022 roku aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej Nr 18/5015 („Umowa kredytu”), zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Na podstawie aneksu zmianie […]

8 marca 2022

10/2022 Informacja z przeprowadzonej aukcji – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 8 marca 2022 roku, otrzymał informację Zamawiającego, tj.  „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. o wyborze oferty Konsorcjum ALUSTA S.A. oraz COMPREMUM S.A. jako najkorzystniejszej z ofert złożonych na realizację zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku […]

15 marca 2022

12/2022 Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu 8/2022 z dnia 4 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku Konsorcjum COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) wniosło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności PKP Intercity S.A. jako Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego […]

30 marca 2022

13/2022 Informacja o unieważnieniu postępowania – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu 8/2022 z dnia 4 marca 2022 roku oraz 12/2022 z dnia 15 marca 2022 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 29 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) i Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) wobec czynności PKP Intercity S.A. jako Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania o udzielenie […]

26 kwietnia 2022

14/2022 Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku – aktualizacja.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji sprawozdań finansowych za rok 2021. Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją raporty roczne za 2021 rok, miały zostać opublikowane w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Zarząd Spółki zdecydował o przesunięciu na dzień 29 kwietnia 2022 roku terminu publikacji raportów […]

Następna strona »