15 grudnia 2022

32/2022:  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymanym, datowanym na 14 grudnia 2022 roku oświadczeniem pana Jacka Tucharza o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §9a ust. 1 Statutu Spółki powołała 15 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej pana […]

28 listopada 2022

31/2022:  Zawarcie umowy o otwarcie linii gwarancji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 29/2022, opublikowanego 27 października br. informuje, że 28 listopada 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank”) Umowę o otwarcie linii gwarancji (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Bank otwiera dla Spółki nieodnawialną linię na wystawianie maksymalnie […]

30 grudnia 2022

33/2022:  Zawarcie umowy o kredyt obrotowy.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 30 grudnia 2022 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej „Bank”) Umowę o kredyt obrotowy (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce udzielony został kredyt obrotowy w wysokości 27.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji dwóch umów zawartych z PKP Intercity S.A. 10 września […]

12 stycznia 2023

2/2023:  Informacja o zawarciu porozumienia w zakresie warunków umowy inwestycyjnej.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 11 stycznia 2023 roku Spółka podpisała porozumienie określające warunki dla ostatecznej umowy inwestycyjnej (dalej „Porozumienie”) dotyczącej wspólnej, z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze (dalej „Durapower”)  oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Elmodis”), realizacji przedsięwzięcia, polegającego […]

14 lutego 2023

4/2023: Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że otrzymał oświadczenie pana Radosława Załozińskiego o rezygnacji z dniem 14 lutego 2023 roku, z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. W wyniku powyższego, w skład Zarządu Spółki wchodzą: Łukasz Fojt – Wiceprezes Zarządu oraz Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 […]

14 kwietnia 2023

6/2023: Sprzedaż udziałów w Spółce Zależnej.

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że 14 kwietnia 2023 roku zawarł umowę z Preptomil Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Kupujący”),  na podstawie której zbył na rzecz Kupującego 1.600.100 (jeden milion sześćset tysięcy sto) udziałów spółki zależnej Fabryki Slonawy Sp. z o.o. z siedzibą […]

1 maja 2023

8/2023: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku – aktualizacja.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, informuje, że  w dniu 2 maja 2023 roku nastąpi publikacja raportów rocznych za 2022 tj. raportu rocznego COMPREMUM S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej COMPREMUM. Zarząd informuje, że jest to zmiana terminu […]

1 maja 2023

9/2023: Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „COMPREMUM”, „Spółka”) informuje, że dokonał odpisu aktualizacyjnego wartość posiadanych udziałów w Spółce Fabryka Slonawy Sp. z o.o. („Fabryka”) na dzień 31 grudnia 2022 roku. Podstawą do ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów była transakcja sprzedaży tychże udziałów, która miała miejsce w dniu 14 kwietnia 2023 roku (raport […]

20 czerwca 2023

15/2023: Informacja o zgłoszeniu przez PKP PLK do NOKIA roszczeń związanych z Kontraktem.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 20 czerwca 2023 roku informacji otrzymanej od spółki zależnej, SPC-2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „SPC-2”) dotyczącej realizacji kontraktu pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW […]

29 czerwca 2023

19/2023: Informacja z otwarcia ofert.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje o powzięciu informacji o otwarciu w dniu 28 czerwca 2023 roku złożonych przez Konsorcjum z udziałem Spółki ofert, na cztery części zadania w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i budowa elementów infrastruktury technicznej wzdłuż linii kolejowej numer 4 w ramach […]

Następna strona »