32/2022:  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15 grudnia 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymanym, datowanym na 14 grudnia 2022 roku oświadczeniem pana Jacka Tucharza o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §9a ust. 1 Statutu Spółki powołała 15 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej pana Andrzeja Sołdek – na czas trwania bieżącej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Andrzej Sołdek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy pana Andrzeja Sołdek stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W wyniku powyższego, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Andrzej Raubo, Dominik Hunek, Wojciech Prentki, Marcin Raubo oraz Andrzej Sołdek.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim