15/2023: Informacja o zgłoszeniu przez PKP PLK do NOKIA roszczeń związanych z Kontraktem.

20 czerwca 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 20 czerwca 2023 roku informacji otrzymanej od spółki zależnej, SPC-2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „SPC-2”) dotyczącej realizacji kontraktu pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” („Kontrakt”).

Zarząd SPC-2 poinformował o wpłynięciu w dniu 19 czerwca 2023 roku pisma Zamawiającego – PKP PLK skierowanego do Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. oraz do wiadomości Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Pan Sławomir Witkowski Zarządca Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego,  Fonon Sp. z o.o. (Pełniący obowiązki Partnera) oraz  SPC-2 Sp. z o.o. (Pełniąca obowiązki Partnera), z informacją o naliczeniu kar umownych wraz z notą obciążeniową wystawioną na  Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.


Jako powody wystawienia w/w noty obciążeniowej zostały wskazane:
– brak aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego HRF – kara w wysokości 10 230 000,00 zł,
– nieterminowe wykonanie ETAPU nr 1 – kara w wysokości 844 163,40 zł,
– nieterminowe wykonanie ETAPU nr 2 – kara w wysokości 7 266 021,12 zł,
– nieterminowe wykonanie ETAPU nr 3 – kara w wysokości 4 240 851,68 zł,
– nieterminowe wykonanie ETAPU nr 4 – kara w wysokości 769 636,32 zł,
– nieprawidłowości związane z umowami z podwykonawcami – kara w wysokości 4 736 000,00 zł.
Łączna wartość wystawionej noty obciążeniowej to 28 086 672, 52 zł.

W opinii SPC-2 wystawiona nota obciążeniowa w żaden sposób nie dotyczy zakresu prac oraz zobowiązań SPC-2 w ramach Kontraktu, w tym nie wynika z działań lub zaniechań zależnych od SPC-2.

Ponadto SPC-2 jest w toku postępowania mediacyjnego z PKP PLK przed Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, której przedmiotem jest m.in. zmiana terminów wykonania ETAPÓW Kontraktu.

Zarząd SPC-2 poinformował również o wpłynięciu w dniu 19 czerwca 2023 roku dwóch dodatkowych pism Zamawiającego, skierowanych do Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. oraz do wiadomości Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Pan Sławomir Witkowski Zarządca Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego,  Fonon Sp. z o.o. (Pełniący obowiązki Partnera) oraz  SPC-2 Sp. z o.o. (Pełniąca obowiązki Partnera), informujących o naliczeniu kar umownych wraz z notami obciążeniowymi wystawionymi na Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o za naruszenie zapisów Kontraktu przez członka konsorcjum Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji z tytułu:
– braku zapłaty przez partnera konsorcjum Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji 566 szt. faktur wystawionych przez podwykonawców Herkules Infrastruktura do dnia 20.12.2022r. – kara w wysokości 28 300 000,00 zł,
– braku zapłaty przez partnera konsorcjum Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji 313 szt. faktur wystawionych przez podwykonawców Herkules Infrastruktura do dnia 20.12.2022r. – kara w wysokości 15 650 000,00 zł.

Wskazane powyżej noty obciążeniowe nie dotyczą zakresu prac realizowanego przez SPC-2 w ramach Kontraktu ani nie wynikają z działań lub zaniechań SPC-2.

O zawarciu umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS cześć 1. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 29.03.2018r.


SPC-2 Sp. z o.o. jest spółką zależną, w której Emitent posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne