9/2023: Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.

01 May 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „COMPREMUM”, „Spółka”) informuje, że dokonał odpisu aktualizacyjnego wartość posiadanych udziałów w Spółce Fabryka Slonawy Sp. z o.o. („Fabryka”) na dzień 31 grudnia 2022 roku. Podstawą do ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów była transakcja sprzedaży tychże udziałów, która miała miejsce w dniu 14 kwietnia 2023 roku (raport bieżący 7/2023).

Emitent dokonał szacunkowego rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów w spółce zależnej. Środki pieniężne otrzymane od Kupującego z tytułu transakcji, obejmowały zarówno cenę za zakup udziałów jak i uregulowanie zobowiązań Fabryki w stosunku do COMPREMUM, jak i podmiotów trzecich. Wstępne rozliczenie transakcji sprzedaży udziałów przedstawiono poniżej:

18 000 000,00 USDŚrodki zaangażowane przez Inwestora w transakcje
75 960 000,00 złPrzyjęty kurs 4,22
z tego:
42 193 949,80za udziały
33 766 050,20za wierzytelności i pożyczki 
22 218 345,35Wierzytelności CPR
11 547 704,85Wierzytelności podmioty trzecie 
   
80 000 000,00 PLNWartość księgowa posiadanych udziałów 
37 806 050,20 PLNWartość dokonanego odpisu aktualizującego posiadane udziały 

Wartość dokonanego odpisu aktualizującego w kwocie 37 806 050,20 PLN została odniesiona w ciężar kosztów finansowych Spółki.

Zarząd Emitenta zidentyfikował potrzebę wprowadzenia wyżej opisanych korekt po zawarciu transakcji sprzedaży oraz w toku procesu sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.