33/2022:  Zawarcie umowy o kredyt obrotowy.

30 grudnia 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 30 grudnia 2022 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej „Bank”) Umowę o kredyt obrotowy (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce udzielony został kredyt obrotowy w wysokości 27.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji dwóch umów zawartych z PKP Intercity S.A. 10 września 2021 roku na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją i przeglądem 14 wagonów osobowych (dalej łącznie zwane ”Kontraktem”, raport bieżący 28/2021), w tym w szczególności na zakup materiałów i surowców, opłacenie usług oraz podwykonawców.

Strony uzgodniły formy zabezpieczeń udzielanych instrumentów finansowych zgodne ze standardami rynkowymi, w tym gwarancję płynnościową w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych (PLG FGK), udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 22.240.000,00 zł.  

Udzielony kredyt zwiększy zaangażowanie Banku w finansowanie Kontraktu z kwoty 14.000.000,00 zł (raport bieżący 37/2021) do łącznej kwoty 41.800.000,00 zł i jest odpowiedzią na zmiany w harmonogramie procesów produkcyjnych związanych z realizacją Kontraktu.

Spółka może wykorzystać kredyt od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.