4/2023: Zmiany w Zarządzie Spółki.

14 lutego 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) informuje, że otrzymał oświadczenie pana Radosława Załozińskiego o rezygnacji z dniem 14 lutego 2023 roku, z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W wyniku powyższego, w skład Zarządu Spółki wchodzą: Łukasz Fojt – Wiceprezes Zarządu oraz Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim