8/2023: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku – aktualizacja.

01 maja 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, informuje, że  w dniu 2 maja 2023 roku nastąpi publikacja raportów rocznych za 2022 tj. raportu rocznego COMPREMUM S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej COMPREMUM. Zarząd informuje, że jest to zmiana terminu publikacji raportów rocznych. Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).