6/2023: Sprzedaż udziałów w Spółce Zależnej.

14 kwietnia 2023

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka”, „Emitent) informuje, że 14 kwietnia 2023 roku zawarł umowę z Preptomil Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Kupujący”),  na podstawie której zbył na rzecz Kupującego 1.600.100 (jeden milion sześćset tysięcy sto) udziałów spółki zależnej Fabryki Slonawy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929100 (dalej jako: „Spółka Zależna), dających prawo do wykonywania 100% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej.

Transakcja o wartości stanowiącej równowartość 18 mln USD, obejmuje nabycie udziałów w Spółce Zależnej przez Kupującego oraz spłatę wszystkich zobowiązań, w tym należnych od Spółki Zależnej Emitentowi.

Zarząd Spółki wskazuje, że dzięki transakcji Spółka istotnie zmniejszy poziom zadłużenia co wpłynie m.in. na zmniejszenie kosztów obsługi długu i poprawę wskaźników finansowych oraz umożliwi koncentrację na rozwoju pozostałych segmentów działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne