31/2022:  Zawarcie umowy o otwarcie linii gwarancji.

28 listopada 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 29/2022, opublikowanego 27 października br. informuje, że 28 listopada 2022 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank”) Umowę o otwarcie linii gwarancji (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Bank otwiera dla Spółki nieodnawialną linię na wystawianie maksymalnie dwóch gwarancji bankowych do łącznej maksymalnej kwoty 38.126.310,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie przez Bank gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczek, które Spółka otrzyma z tytułu umowy podpisanej 27 października 2022 roku ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. na kompleksową realizację inwestycji pn. Budowa infrastruktury rurociągowej solanki, obejmującej Zadanie I (Budowa rurociągu solanki z komory zasuw w Broniewicach do KS i PMRiP Góra) oraz Zadanie II (Budowa rurociągu solanki z KS „Mogilno” do komory zasuw w Broniewicach). Data ważności wystawianych gwarancji nie może być późniejsza niż 5 luty 2024 roku.

Strony uzgodniły formy zabezpieczeń udzielanych instrumentów finansowych zgodne ze standardami rynkowymi.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.