2/2023:  Informacja o zawarciu porozumienia w zakresie warunków umowy inwestycyjnej.

12 stycznia 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 11 stycznia 2023 roku Spółka podpisała porozumienie określające warunki dla ostatecznej umowy inwestycyjnej (dalej „Porozumienie”) dotyczącej wspólnej, z Durapower Holdings PTE LTD z siedzibą w Singapurze (dalej „Durapower”)  oraz Elmodis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Elmodis”), realizacji przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu zakładu produkcyjnego baterii w Polsce (dalej „Inwestycja”) .

Porozumienie zawarte zostało w wykonaniu Memorandum of Understanding (MoU) podpisanego przez Strony 21 września 2021 roku (raport bieżący Spółki 30/2021).

Porozumienie określa główne warunki, dotyczące współpracy pomiędzy Stronami. W szczególności strony uzgodniły, że Inwestycja realizowana będzie poprzez spółkę celową z siedzibą w Polsce (dalej „Spółka JV”), w której ustalono udział kapitałowy odpowiednio: COMPREMUM – 45%, Durapower – 45%, Elmodis – 10% oraz ustalono założenia do sposobu funkcjonowania operacyjnego Spółki JV a strony pracują nad warunkami finansowymi i budżetami Inwestycji. Zobowiązania stron pozostały bez zmian w stosunku do MoU.

Od czasu podpisania MoU Spółka wykonała czynności pozyskania zaplecza pod realizację Inwestycji, tj. uzyskała decyzję  Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wsparciu przedsięwzięcia (raport bieżący 44/2021) oraz nabyła od Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów nieruchomość z przeznaczeniem pod Inwestycję (raport bieżący 7/2022 oraz 17/2022).

O zawarciu ostatecznej umowy inwestycyjnej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: §10 pkt. 5) w związku z  § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim