17 April 2023

7/2023: Przedterminowy wykup Obligacji serii B.

Zarząd Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2023 r. podjął decyzję o przedterminowym, całkowitym wykupie obligacji serii B (kod ISIN: PLO125400013), tj. 18.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18.000.000 PLN („Obligacje”) na żądanie Emitenta. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie wykonany w dniu 8 maja 2023 r. W tym dniu Emitent […]

14 April 2023

5/2023: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia negocjacji w sprawie sprzedaży wszystkich udziałów w Spółce Zależnej.

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”), podaje niniejszym do wiadomości publicznej informację  poufną,  której  przekazanie  do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 8 marca 2023 roku w reżimie prawnym trybu określonego w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: „Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej […]

26 January 2023

3/2023: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku: I. Raporty roczne za 2022 rok: – raport roczny COMPREMUM S.A. – 28 kwietnia 2023 roku; – skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej COMPREMUM – 28 kwietnia 2023 roku; II. Raporty śródroczne: – skonsolidowany raport […]

10 January 2023

1/2023:  Zmiany w Zarządzie Spółki – uzupełnienie informacji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu 34/2022 z  31 grudnia 2022 roku o powołaniu w skład Zarządu pani Agnieszki Grzmil, przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Życiorys zawodowy pani Agnieszki Grzmil – Wiceprezes Zarządu COMPREMUM S.A. Menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i […]

31 December 2022

34/2022:  Zmiany w Zarządzie Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z otrzymanym oświadczeniem pana Pawła Piotrowskiego, datowanym na 30 grudnia 2022 roku, o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §5 ust. 2 Statutu Spółki powołała 31 grudnia 2022 roku w skład Zarządu panią Agnieszkę […]

28 September 2022

27/2022:  Informacja o zawarciu umowy o współpracy z Sunamp.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że 28 września 2022 roku spółka zależna POZBUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w trakcie rejestracji zmiany nazwy na FARADISE Energy Sp. z o.o.) zawarła ze spółką Sunamp Ltd z siedzibą w Edynburgu (UK) umowę o współpracy na rynku polskim […]

21 November 2022

30/2022:  Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku – aktualizacja.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej COMPREMUM za III kwartał 2022 roku miały […]

27 October 2022

29/2022:  Zawarcie umowy ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 27 października 2022 roku, Spółka zawarła ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., należącą do Grupy Kapitałowej ORLEN,  umowę  na kompleksową realizację inwestycji pn. Budowa infrastruktury rurociągowej solanki (dalej „Umowa”). Umowa obejmuje realizację przez Spółkę jako generalnego wykonawcę dwóch zadań: Zadania I pn. […]

6 October 2022

28/2022:  Informacja dotycząca realizacji kontraktu.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”), odpowiadając na zapotrzebowanie informacyjne zgłaszane przez akcjonariuszy i obligatariuszy związane ze złożeniem przez Herkules Infrastruktura sp. z o.o., tj. członka Konsorcjum realizującego dla PKP PLK S.A. kontrakt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS-GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS […]

3 August 2022

26/2022: Informacja o nieprzyjęciu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku, po przeanalizowaniu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (dalej „Oferta”) podjął decyzję o nieprzyjęciu Oferty. Otrzymana  w dniu 27 lipca 2022 roku  od spółki Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie oferta nabycia […]

« Previous PageNext Page »