29 June 2023

18/2023: Uzupełnienie informacji zawartej w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy za 2021 rok.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Jednostka dominująca”) przekazuje do informacji publicznej uzupełnienie informacji dotyczącej Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie 2021”), zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem:  https://compremum.pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-za-rok-2021/. W uzupełnieniu  pkt. 1.2. Informacji o Grupie Kapitałowej  zamieszczonej na stronie 12 Skonsolidowanego Sprawozdania […]

24 May 2023

11/2023: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o przeprowadzenie mediacji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 24 maja 2023 roku informacji o zawarciu z dniem 23 maja 2023 r. przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o. („SPC-2”) oraz pozostałe spółki wchodzące w skład Konsorcjum realizującego kontrakt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie […]

12 June 2023

14/2023: Informacja o podjęciu współpracy – KOREKTA.

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego numer 14/2023 opublikowanego w dniu 12 czerwca 2023 roku. Korekta dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej, we wskazanej w raporcie bieżącym formie prawnej spółki ZNTK Paterek S.A., która jest spółką akcyjną, a nie jak wskazano omyłkowo w drugim zdaniu raportu […]

23 June 2023

17/2023: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2023 roku – w załączniku do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje, że podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w trybie określonym w § 10 ust 7 Regulaminu Walnego […]

30 June 2023

21/2023: Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 17/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, przekazuje w załącznikach noty biograficzne nowych członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami pan Krzysztof Miler oraz pan Piotr Matras nie […]

20 June 2023

16/2023: Aneks do umowy o gwarancję ubezpieczeniową zawarty przez spółkę zależną.

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2018 z dnia 26 marca 2018 roku informuje o zawarciu w dniu 19 czerwca 2023 roku przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o. (dalej „SPC-2”) aneksu do umowy o gwarancję ubezpieczeniową z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. […]

12 June 2023

14/2023: Informacja o podjęciu współpracy.

Zarząd spółki COMPREMUM spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Emitent, w porozumieniu ze spółką Tatravagónka Poprad s.r.o. z siedzibą w Popradzie, Słowacja podejmie współpracę na rynku kolejowym w ramach spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Paterek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią (dalej „ZNTK Paterek”), będącej specjalistycznym zakładem posiadającym […]

30 June 2023

20/2023: Informacja o podjęciu współpracy – aktualizacja informacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku podjęta została przez Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Paterek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Paterku (dalej „ZNTK Paterek”) uchwała w sprawie podwyższenia […]

24 July 2023

23/2023: Aktualizacja informacji dotyczącej Umów z PKP Intercity – odstąpienie od Umów.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 28/2021 z dn. 10.09.21r. oraz raportu bieżącego numer 22/2023 z dn. 7.07.23r., Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że wraz z zarządem spółki Transtrain Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (działając wspólnie jako Konsorcjum) podjął decyzję o odstąpieniu od umów zawartych w dniu […]

8 September 2023

24/2023: Informacja z otwarcia ofert- aktualizacja informacji.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, informuje o powzięciu informacji o unieważnieniu w dniu 7 września 2023 roku przez PKP PLK S.A. postępowania pn. Zaprojektowanie i budowa elementów infrastruktury technicznej wzdłuż linii kolejowej numer 4 w ramach projektu pn. „Dostosowanie […]

« Previous PageNext Page »