21/2023: Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

30 czerwca 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 17/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, przekazuje w załącznikach noty biograficzne nowych członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami pan Krzysztof Miler oraz pan Piotr Matras nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkami organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie są też wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2023 roku wchodzą: pan Andrzej Raubo, pan Dominik Hunek, pan Andrzej Sołdek, pan Krzysztof Miler, pan Piotr Matras. Noty biograficzne pana Andrzeja Raubo, pana Dominika Hunek oraz pana Andrzeja Sołdek pozostają zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim