11/2023: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o przeprowadzenie mediacji.

24 maja 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 24 maja 2023 roku informacji o zawarciu z dniem 23 maja 2023 r. przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o. („SPC-2”) oraz pozostałe spółki wchodzące w skład Konsorcjum realizującego kontrakt pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” („Kontrakt”), tj. Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o., FONON Sp. z o.o. oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji – działające wspólnie jako Wnioskodawca oraz przez PKP PLK S.A. jako Uczestnika, Umowy o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej („Umowa”).

Mediacje, które będą prowadzone w oparciu o Umowę, ze strony Konsorcjum dotyczyć będą przede wszystkim wydłużenia terminu realizacji Kontraktu, zwiększenia wynagrodzenia należnego Konsorcjum za realizację prac oraz waloryzacji wartości Kontraktu, zgodnie z jego warunkami (subklauzula 13.8 Kontraktu).

Wartość przedmiotu sporu, która podlega mediacjom wynika z roszczeń zgłoszonych przez strony, w tym wartość roszczenia Konsorcjum wyrażona została w kwocie 3.011.311.512,81 zł, natomiast Uczestnik, zgłosił roszczenia na kwotę 3.054.153.405,91 zł, która uwzględnia wartość oszacowanych przez Uczestnika roszczeń złożonych Konsorcjum, w tym  możliwych roszczeń o zapłatę kar umownych oraz potencjalnych roszczeń odszkodowawczych.

Kwoty roszczeń Stron Umowy mogą ulec aktualizacji w toku mediacji. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek okoliczności w niej wymienionych, a w szczególności, choć niewyłącznie, nie oznacza uznania roszczeń drugiej Strony.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne