20/2023: Informacja o podjęciu współpracy – aktualizacja informacji.

30 czerwca 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku podjęta została przez Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Paterek” Spółka Akcyjna z siedzibą w Paterku (dalej „ZNTK Paterek”) uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZNTK Paterek o kwotę 4.400.025 PLN a akcje nowej emisji mają być zaoferowane Spółce w drodze subskrypcji prywatnej.

Ponadto Emitent zawarł ze spółką Tatravagónka Poprad s.r.o. z siedzibą w Popradzie (dalej „Tatravagónka”), umowę sprzedaży akcji  ZNTK Paterek. Umowa sprzedaży 560.000 akcji serii B za kwotę 1 mln Eur, uwzględnia prawo odkupu przez Tatravagónka zakupionych przez Spółkę akcji, w przypadku gdy nie dojdzie do skutku podwyższenie kapitału zakładowego ZNTK Paterek lub ZNTK Paterek nie złoży Spółce oferty objęcia akcji nowej emisji.   

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne