17/2023: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

23 czerwca 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2023 roku – w załączniku do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w trybie określonym w § 10 ust 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia COMPREMUM S.A., tj. w ramach sprawy wprowadzonej do porządku obrad, Akcjonariusz zgłosił wniosek o zmianę treści projektu uchwały  załączonego do pkt. 18 porządku obrad tj. punktu „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej”. Zgłoszono projekt o następującym brzmieniu:

Uchwała Nr […]/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia […] 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: [•] oraz na podstawie pkt 9 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalić jego wynagrodzenie na kwotę miesięczną 2.500 złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu wobec zgłoszonego wniosku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki COMPREMUM S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2023 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 30 644 678 akcji, stanowiących 68,35% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 34.538.678 głosów, stanowiących 70,88% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

  1. Pan Łukasz Fojt, wykonujący 11.905.113 głosów, stanowiących 34,47% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 24,43% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
  2. Pan Andrzej Raubo, wykonujący 14.763.190 głosów, stanowiących 42,74% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 30,30% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
  3. Fundusze reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, NN Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, NN DFE NJ 2030, NN DFE NJ 2035, NN DFE NJ 2040, NN DFE NJ 2045, NN DFE NJ 2050, NN DFE NJ 2055, NN DFE NJ 2060, NN DFE NJ 2065), wykonujące łącznie 7.807.000 głosów, stanowiących 22,60% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie 16,02% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

  1. Pana Andrzeja Raubo;
  2. Pana Dominika Hunek;
  3. Pana Andrzeja Sołdka;
  4. Pana Piotra Matras;
  5. Pana Krzysztofa Miler.

Noty biograficzne członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostaną opublikowane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

oraz art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych