18/2023: Uzupełnienie informacji zawartej w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy za 2021 rok.

29 czerwca 2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Jednostka dominująca”) przekazuje do informacji publicznej uzupełnienie informacji dotyczącej Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku („Skonsolidowane Sprawozdanie 2021”), zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem:  https://compremum.pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-za-rok-2021/.

W uzupełnieniu  pkt. 1.2. Informacji o Grupie Kapitałowej  zamieszczonej na stronie 12 Skonsolidowanego Sprawozdania 2021,  Zarząd Jednostki dominującej oświadcza, że wyłączeniu z obowiązku konsolidacji podlegały spółki: Pozbud Inwestycje Sp. z o.o. (obecna nazwa Faradise Energy sp. z o.o.), Pozbud OZE sp. z o.o. oraz Faradise S.A. Ponadto Emitent oświadcza, że dane finansowe wynikające ze sprawozdań tych spółek ( suma bilansowa, brak osiąganych przychodów)  były nieistotne z punktu widzenia Skonsolidowanego Sprawozdania 2021 w ujęciu jednostkowym i łącznym wszystkich wyłączonych spółek.

Podstawa prawna: § 15  ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757)