3 stycznia 2022

1/2022 Zmiana Statutu Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), powziął informację o wpisaniu w dniu 3 stycznia 2022 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2021 roku. Tym samym, z dniem 3 stycznia 2022 roku uległa zmianie firma […]

6 grudnia 2021

40/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2021 roku oraz uchwały, od której rozpatrywania Zgromadzenie odstąpiło – w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu […]

9 grudnia 2021

41/2021 Informacja dotycząca postępowania przetargowego – informacja dodatkowa.

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku oraz raportu 39/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) publikuje niniejszym dodatkowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją […]

17 grudnia 2021

42/2021 Informacja z przeprowadzonej aukcji.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 roku, po aukcji przeprowadzonej przez Zamawiającego „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp. […]

31 grudnia 2021

45/2021 Informacja na temat przeniesienia ZCP do podmiotu zależnego.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 34/2021 z dnia 21 października 2021 roku oraz w wykonaniu uchwały numer nr 2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej w dniu 6 grudnia 2021 roku Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „Emitent”, „POZBUD”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 roku nastąpiło przeniesienie zorganizowanej części […]

30 grudnia 2021

44/2021 Informacja na temat realizacji przez POZBUD Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce.

W nawiązaniu do raportu 30/2021 z dnia 22 września 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2021 roku powziął informację o wydaniu, w dniu 29 grudnia 2021 roku przez Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „ŁSSE”) pozytywnej decyzji o wsparciu (dalej „Decyzja”) inwestycji […]

21 grudnia 2021

43/2021 Informacja dotycząca postępowania przetargowego – decyzja KIO.

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku, raportu 39/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku oraz 41/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) […]

6 października 2021

Emisja obligacji serii B

Obligacje

1 października 2021

Prezentacja inwestorska

29 grudnia 2015

39/2015 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

 Raport bieżący nr 39/2015 Podstawa Prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2015 roku otrzymał od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo?) zawiadomienie, iż stan posiadania akcji Pozbud T&R S.A. przez wszystkie […]

Następna strona »