43/2021 Informacja dotycząca postępowania przetargowego – decyzja KIO.

21 grudnia 2021

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku, raportu 39/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku oraz 41/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Konsorcjum POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) i Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) od decyzji Zamawiającego – „PKP Intercity” S.A. w przedmiocie odrzucenia oferty Konsorcjum na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Izba wskazała, że zarzuty zgłoszone przez Konsorcjum, dotyczące SIWZ były spóźnione, natomiast pozostałe argumenty podnoszone w postępowaniu a dotyczące w szczególności błędnej interpretacji przez Zamawiającego stanowiska Konsorcjum, zakresu czynności certyfikacyjnych jakie Konsorcjum zobowiązało się wykonać i zakresu dokumentacji jaką Konsorcjum powinno od Zamawiającego otrzymać uznane zostały za niezasadne.

Szczegółowe przyczyny oddalenia odwołania będą znane po otrzymaniu przez Konsorcjum uzasadnienia wydanego przez Izbę wyroku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Spółka podejmie decyzję dotyczącą dalszych działań.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.