39/2015 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

29 grudnia 2015

 Raport bieżący nr 39/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2015 roku otrzymał od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo?) zawiadomienie, iż stan posiadania akcji Pozbud T&R S.A. przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo spadł poniżej progu 5 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. było zbycie akcji tej Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku przez NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP.

Z informacji wynika, iż przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1.534.110 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,72 % kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 1.534.110 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R, co stanowiło 5,002 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień przekroczenia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1.531.396 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,71 % kapitału zakładowego Emitenta.

Według stanu na dzień przekroczenia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały 1.531.396 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 4,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm. ).