41/2021 Informacja dotycząca postępowania przetargowego – informacja dodatkowa.

09 grudnia 2021

W nawiązaniu do raportu 38/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku oraz raportu 39/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) publikuje niniejszym dodatkowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.

Zamawiający „PKP Intercity” S.A. (dalej „Zamawiający”) w dniu 18 listopada br. odrzucił ofertę złożoną przez Konsorcjum POZBUD S.A. (Partner Konsorcjum) i Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz zaniechał wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, argumentując decyzję istniejącą w opinii Zamawiającego niezgodnością oferty złożonej przez Konsorcjum w wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zdaniem Konsorcjum niezgodność, o której mowa powyżej nie występuje, a decyzja o odrzuceniu oferty wynika z błędnej interpretacji przez Zamawiającego stanowiska Konsorcjum wyrażonego w toku postępowania przetargowego w zakresie zarówno gotowości jak i możliwości wykonania zobowiązań wynikających z umowy, tj. uzyskania dokumentów uprawniających do eksploatacji pojazdu kolejowego na infrastrukturze kolejowej na terenie RP, w tym przeprowadzenia pełnego badania modernizowanych wagonów oraz koniecznej certyfikacji. Konsorcjum przystępując do przetargu wyraziło pełną gotowość do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz przepisami prawa co następnie potwierdziło w roku korespondencji z Zamawiającym (błędnie zinterpretowanej), który to fakt stanowi podstawę złożonego w dniu 29 listopada br. w KIO odwołania.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.