Zwołanie ZWZ 25.05.2018

26 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE
Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA
NA DZIEŃ 25 MAJA 2018 ROKU

Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku (piątek), o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu 26 kwietnia 2018 roku (dzień ogłoszenia)

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym :

  1. 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  2. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  3. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  4. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  5. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  6. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  7. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. Dokumentacja:

1. Raport roczny Spółki za 2017 rok z załącznikami  (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty):

a. pismo Prezesa Zarządu,
b. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2017 roku,
c. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki,
d. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2017 rok,
e. sprawozdanie finansowe Pozbud T&R S.A. za 2017 rok,
f. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  2017 rok.

2. Skonsolidowany  raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok z załącznikami (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty):

a. pismo Prezesa Zarządu,
b. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2017 roku, w tym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2017 roku
c. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok,
d. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok
e. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok
f. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za 2017 rok.

4. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Sprawozdanie Rady Nadrzorczej z działalności w 2017 r.

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

  1. formularz dla osób fizycznych
  2. formularz dla jednostek organizacyjnych