Zwołanie ZWZ 06.05.2016

08 kwietnia 2016

OGŁOSZENIE Z DNIA 08 KWIETNIA 2016 ROKU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA
NA DZIEŃ 06 MAJA 2016 ROKU

Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 06 maja 2016 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu 08 kwietnia 2016 r. (dzień ogłoszenia)

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym :

 • 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. Dokumentacja:

1. Raport roczny R 2015 z załącznikami (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty):

a/. pismo Prezesa Zarządu,

b/. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,

c/. oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2015 roku,

d/. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki,

e/. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta,  

f/. roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok,

g/. opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,

h/. raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

 1. Skonsolidowany  Raport roczny RS 2015 z załącznikami (kliknij tutaj, aby pobrać poszczególne dokumenty):

a/. pismo Prezesa Zarządu,

b/. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2015 roku,

c/. oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce w 2015 roku,

d/. oświadczenie  w sprawie  rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok,

e/. oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok,

f/. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok,

g/. opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.  za 2015 rok,

h/. raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.

 1. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za 2015 rok.
 2. Wniosek Zarządu  dotyczący pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów.
 3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok obejmujące: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, ocenę pracy Rady Nadzorczej, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., wniosku w sprawie podziału zysku, wniosku w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych oraz ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku.

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

1. formularz dla osób fizycznych
2. formularz dla jednostek organizacyjnych