Zwołanie NWZ 10.04.2020

13 marca 2020

OGŁOSZENIE
Z DNIA 13 MARCA 2020 ROKU
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁA AKCYJNA
NA DZIEŃ 10 KWIETNIA 2020 ROKU


Zarząd spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 roku (piątek), o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).Spółka planuje dotrzymać terminu walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r., w ramach którego przewidziane zostało głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 13 marca 2020 roku. W ocenie Zarządu, podjęcie powyższej uchwały i jej wykonanie pozwoli zminimalizować negatywne skutki, jakie może ostatecznie wywołać pandemia COVID-9 na rynku, w obszarze w którym działa Spółka, a tym samym jej wzmocnienie wykonawcze, zabezpieczenie realizacji podjętych zobowiązań, kontynuację działalności i rozwoju spółek grupy kapitałowej po ustaniu pandemii. W ocenie Emitenta, odbycie walnego zgromadzenia nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami, przy czym Emitent zapewnia, że będzie w tym zakresie monitorował sytuację faktyczną i prawną w kraju. Spółka zapewnia, że miejsce odbycia zgromadzenia spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa osobistego, w tym Spółka zapewnia salę posiedzenia o wielkości ok. 300m2, co zapewni bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami, zakupione zostały profesjonalne przegrody powodujące wyizolowanie stanowisk dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników. Do dyspozycji będą certyfikowane płyny dezynfekujące, kombinezony, maski i rękawiczki. Nadto głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego, co zapewni możliwość pozostania na bezpiecznym, wyizolowanym stanowisku zapewnionym uczestnikom przez cały czas trwania obrad. Dodatkowo Spółka zdecydowanie zachęca akcjonariuszy do najbezpieczniejszej formy uczestnictwa dla wszystkich tj. przez pełnomocnika, co pomoże zdecydowanie ograniczyć liczbę uczestników.Dla wszystkich chętnych Spółka zapewnia w tym zakresie niezależnego i profesjonalnego radcę prawnego, który jest gotowy przyjąć pełnomocnictwo wraz z instrukcją do głosowania. Dane do pełnomocnictwa: radca prawny Helena Fic, wpisana na listę radców prawnych Pz-2042/05. W razie potrzeby uzyskania więcej informacji w powyższym temacie, istnieje możliwość skontaktowania się z Panią Agnieszka Lachor (tel.: 728 450 335, email: [email protected] ).


I. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce POZBUD T&R Spółka Akcyjna i liczbie głosów z tych akcji w dniu 13 marca 2020 roku (dzień ogłoszenia)

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.774.179 akcji, z których przysługuje prawo do wykonywania 30.668.179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym :

 • 3.894.000 akcji imiennych serii A (akcje uprzywilejowane co do głosu), z których przysługuje 7.778.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z których przysługuje 3.408.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, z których przysługuje 5.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D, z których przysługuje 5.575.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z których przysługuje 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których przysługuje 1.948.384 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 • 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z których przysługuje 1.447.950 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. Dokumentacja:

 1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Sprawozdanie Zarządu
 3. Raport z wyceny Agnes S.A.
 4. Suplement do Raportu z wyceny Agnes S.A.
 5. Opinia biegłego rewidenta

IV. Formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:


a) formularz dla osób fizycznych
b) formularz dla jednostek organizacyjnych