Treść uchwał ZWZ 26.05.2017

26 maja 2017

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU  26 MAJA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2016 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki  za 2016 rok.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku  wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2016 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków  w 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 15. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2017 rok.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt a.  Statutu Spółki  – po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie  Zarządu z działalności spółki  Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud  T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt a.  Statutu Spółki,  po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd,  zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki  Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2016, na które składają się:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej,  sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i  pasywów  zamyka się sumą  308.615.517,18 zł (trzysta osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych osiemnaście groszy),
 • sprawozdanie z  zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący  zysk netto w kwocie  6.130.661,88 zł  (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące  całkowite dochody ogółem w kwocie 6.130.661,88 zł  (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
 • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,  wykazujące wzrost  kapitału własnego o kwotę 6.130.661,88 zł  (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych  o kwotę 24.626.470,47 zł  (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy),
 • noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok, na które składają się:

 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,  sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i  pasywów  zamyka się sumą 333.084,00 tys. zł ( trzysta trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych ),                    
 • skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące  zysk netto w kwocie  6.416,00 tys. zł ( sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),                
 • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące  całkowite dochody ogółem w kwocie  6.416,00 tys. zł ( sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),                
 • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,  wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.415,00 tys. zł ( sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych),                
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych  o kwotę 24.311,00 tys. zł ( dwadzieścia cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy złotych), 
 • noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt b.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie  6.130.661,88 zł  (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 15.243.941 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i  3.115.783 głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2016 rok oraz sytuacji Spółki w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt l.  Statutu Spółki i § 2 ust. 8 pkt  b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2016 roku obejmujące:

–  podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz z samooceną pracy Rady,
–  ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
–  ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy
   Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz  sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
–  ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok,
–  zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku..

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2016 roku, o którym mowa w  § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.   Statutu Spółki – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w  okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku  do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 12.096.624 akcji, stanowiących 45,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 14.043.624 ważnych głosów, w tym 14.043.624 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza – Pana Tadeusza Andrzejaka (4.316.100 głosów) nie głosował w imieniu mocodawcy nad podjęciem uchwały.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.   Statutu Spółki – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi  –  z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w  okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku  do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 11.882.292 akcji, stanowiących 44,37 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 14.293.292 ważnych głosów, w tym 14.293.292  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz – Pan Roman Andrzejak (4.066.432 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu – z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia  01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724  ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  została przyjęta.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi  Kowalskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia  01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724  ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  została przyjęta.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi – z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna –  w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724  ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  została przyjęta.

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia                    31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724  ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  została przyjęta.

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia  26 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, udziela absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum –  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia                       31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724  ważnych głosów, w tym 18.359.724  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  została przyjęta.

Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala, iż  Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724  ważnych głosów, w tym 15.243.941 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i 3.115.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała  została przyjęta.

Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji  Pana Wojciecha Prentkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18A/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji  Pana Bartosza Andrzejaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18A oddano ważne głosy z14.465.724 18.359.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18B/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji  Panią Halinę Czubak – Lulkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18B oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18C/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji  Pana Wojciecha Kowalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18C oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,03 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18D/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji  Pana Marka Chaniewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18D oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 9.310.532 głosów “za ”, przy 1.533.409 głosach „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, powyższa uchwała została przyjęta.

.

Uchwała Nr 18E/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji  Panią Izabellę Jędrzejewską – Gołąb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18E oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 1.533.409 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i 16.826.315 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2017 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

– dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.500,00  zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
– dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej –  3.500,00  zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych ),
– dla Sekretarza 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
– dla Członka Rady Nadzorczej  – 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych), za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724  ważnych głosów, w tym 13.959.724 głosów “za ”, przy  4.400.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.