Treść uchwał ZWZ 06.05.2016

06 May 2016

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU  06  MAJA 2016 ROKUUchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą  Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Komera.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Pozbud T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
    zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R
     S.A. za 2015 rok.
9.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
     Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki  za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku
      dokonanych korekt błędów.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku
      wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015
      roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
      Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2015
      rok i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz oceną sytuacji Spółki w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z
       wykonania przez nich obowiązków  w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
        wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na
      2016 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
      jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółki w 2015 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt a.  Statutu Spółki  – po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie  Zarządu z działalności spółki  Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2015.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.
Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud  T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt a.  Statutu Spółki,  po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd,  zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki  Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2015, na które składają się:

•    sprawozdanie z sytuacji finansowej,  sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i  pasywów  zamyka się sumą  294.394.564,43 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze),                                    
•    sprawozdanie z  zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące  zysk netto w kwocie  9.689.193,22 zł  (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),                                              
•    sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące  całkowite dochody ogółem w kwocie 9.689.193,22 zł  (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
•    sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do                        31 grudnia 2015 roku,  wykazujące wzrost  kapitału własnego o kwotę 5.373.084,67                 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),     
•    sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych  o kwotę 9.593.707,10                   zł  (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych dziesięć groszy),
•    noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.


Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z  2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok

§ 1
1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok, na które składają się:

•    skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,  sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i  pasywów  zamyka się sumą 317.705,00                 tys. zł  (trzysta siedemnaście milionów siedemset pięć tysięcy złotych),                     
•    skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do                     31 grudnia 2015 roku, wykazujące  zysk netto w kwocie  10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów  sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),                 
•    skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące  całkowite dochody ogółem w kwocie  10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów  sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
•    skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,  wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.058,00            tys. zł   (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
•    skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych  o kwotę                             9.583,00 tys. zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),                          
•    noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok

§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt b.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie  w kwocie  9.689.193,22 zł  (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.
.
Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych,
powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów

§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  § 17 ust. 1 pkt b.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia straty z lat ubiegłych w kwocie 4.869.862,79 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), powstałe w wyniku dokonanych korekt błędów, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.


Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2015 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2015 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud  T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt l.  Statutu Spółki i § 2 ust. 8 pkt  b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2015 roku obejmujące:
–  podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz z samooceną pracy Rady,
–  ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy
   Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz  sprawozdania finansowego Spółki
   i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
   2015,
–  ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok,
–  ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, powstałych w wyniku
   dokonanych korekt błędów,
–  zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku.

§ 2
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2015 roku, o którym mowa w  § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.   Statutu Spółki – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w  okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku  do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 8.980.841 akcji, stanowiących 33,54 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 10.927.841 ważnych głosów, w tym 10.927.841 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tadeusza Andrzejaka (4.316.096 głosów) nie głosował w imieniu mocodawcy nad podjęciem uchwały.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
Wiceprezesowi Zarządu Spółki§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.   Statutu Spółki – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi  –  z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w  okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku  do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 8.766.505 akcji, stanowiących 32,74 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 11.177.505 ważnych głosów, w tym 11.177.505 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Pan Roman Andrzejak (4.066.432 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały.


Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu – z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia  01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi  Kowalskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia  01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt  c.  Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi – z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna –  w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.


Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia                    31 grudnia 2015 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.
.

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koczwara
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Jackowi Koczwara –  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia  01 sierpnia 2015 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała
została przyjęta.

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum –  z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna – w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia                       31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
 z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2016 rok

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2016 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:
– dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej  3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
– dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset
   złotych),
– dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset
  złotych ),                                                                                                                                                                                                                                  
za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.


W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 20/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
1. zmienić § 2 Statutu Spółki,  poprzez dodanie w nim punktów 52, 53, 54  i 55 w brzmieniu:

㤠2
52.   PKD 35.11.Z  Wytwarzanie energii elektrycznej,
53.   PKD 35.14.Z  Handel energią elektryczną
54.   PKD 72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk    
                                przyrodniczych i technicznych
55. PKD 71.20 B    Pozostałe badania i analizy techniczne.”

2. zmienić § 17 ust. 1 Statut Spółki poprzez:

a)  nadanie § 17 ust. 1 litera ł)  następującego brzmienia :

„ł) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienia lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,”

 b)  dodanie w § 17 ust. 1 litery m) w brzmieniu:

„m) zatwierdzenia sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części.”

c) nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 1 literze ł) oznaczenia literą n).

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 21/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku


w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki


§ 1
W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o zmianie Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 06 maja 2016 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937  głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.