7/2016 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A

08 kwietnia 2016

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. zwołanym na dzień 06 maja 2016 roku (piątek), na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

Projekty uchwał ZWZ oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, stanowiące załącznik do projektu uchwały na 10/2016, w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133)