32/2020 Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy – aktualizacja informacji

13 sierpnia 2020

Raport bieżący RB  nr 32/2020


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do informacji o rozpoczęciu negocjacji  ze spółką prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o. i zawarciu w tym zakresie Listu intencyjnego (raport bieżący 28/2020), informuje, iż dokonano uzgodnienia, że negocjacje, a tym samym okres obowiązywania Listu intencyjnego, ulegają przedłużeniu do dnia 21 października 2020 roku.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR).