28/2020 Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy

17 czerwca 2020

Raport bieżący 28/2020
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2020r. Spółka podpisała List intencyjny ze spółką prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o., jako inwestorem, potwierdzający podjęcie na zasadzie wyłączności negocjacji i aktywnej współpracy w celu przygotowania realizacji budowy elektrociepłowni na biomasę dla produkcji energii elektrycznej (dalej jako „Projekt”). Zgodnie z ustaleniami, Emitent pełnić będzie rolę generalnego wykonawcy Projektu, szacowana wartość Projektu to kwota 37,5 mln EUR. Strony zamierzają zakończyć negocjacje i zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo Projektu w terminie 2 miesięcy.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)