11/2020 Opinia Biegłego Rewidenta – uzupełnienie materiału do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.

09 kwietnia 2020

Raport bieżący z plikiem 11/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) przekazuje do wiadomości Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie Zarządu Spółki, sporządzonego w trybie art. 311 k.s.h., powołanego przez sąd rejestrowy na podstawie art. 312 § 1 oraz § 2 k.s.h.. Opinia uzupełnia materiał do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki. 

Opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) .