10/2020 Uzupełnienie projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.

03 kwietnia 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku,, przekazanych raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 13.03.2020 r., w uzupełnieniu projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Zarządu Spółki, sporządzone w trybie art. 311 k.s.h. („Sprawozdanie”) wraz z wyceną akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie.

Zarządu Spółki informuje, że uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy zawarte jest w uzasadnieniu do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanej raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 13.03.2020 r.

Zarząd informuje, że pozyskał wiedzę, że wniosek Spółki o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania zarządu w trybie art. 312 k.s.h., został pozytywnie rozpatrzony przez sąd rejestrowy i Zarząd zakłada, że przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odrębnym raportem opublikuje również opinię biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).