Zawarcie znaczących umów z ALUSTA S.A.

05 lutego 2015

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje, że w dniu 27 listopada 2014 r., jako Podwykonawca, podpisał z Konsorcjum firm w składzie: AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie i Ntech Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowę na wykonanie części prac budowlanych („Umowa?) na projektach realizowanych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

1) Umowa Nr 1/11/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku. 

2) Stronami umowy są: POZBUD T&R S.A.. z siedzibą w Wysogotowie jako Podwykonawca i Konsorcjum firm: AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie i Ntech Group S.A. z siedzibą w Warszawie jako Dalszy Podwykonawca. 

3) Przedmiotem Umowy są roboty budowlane, które zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy i Kontraktu Głównego oraz zgodnie z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4) Całość obowiązków wynikający z w/w Umowy, Dalszy Podwykonawca zrealizuje, ukończy i przekaże Podwykonawcy zgodnie z aktualizowanym harmonogramem robót do dnia 30 marca 2015 roku, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu wykonania przez Podwykonawcę. 

5) Za wykonanie przedmiotu Umowy Dalszy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 17.630.720,41 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT, tj. 21.685.786,10 zł brutto. 

6) Dalszy Podwykonawca udziela Podwykonawcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na roboty objęte Umową. Okres zgłaszania wad wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Robót, z zastrzeżeniem, że Dalszy Podwykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i materiały na okres dłuższy, o ile gwarantują to producenci tych urządzeń lub wytwórcy materiałów. 

7) W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Dalszego Podwykonawcy, wynikających z Umowy, Dalszy Podwykonawca w terminie 5 dni od podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie w formie weksla In blanco z deklaracją wekslową w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Dalszego Podwykonawcy. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy, Podwykonawca, przedłoży Wykonawcy gwarancję ubezpieczeniową lub bankową jako zabezpieczenie na okres rękojmi, a Dalszy Podwykonawca zwróci Podwykonawcy koszty poniesione z tego tytułu. 

8) Podwykonawca obciąży Dalszego Podwykonawcę kosztami ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowlanych, obejmującego ubezpieczenie przedmiotu Umowy. 

9) Podwykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania, w przypadku, gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dalszego Podwykonawcę poniósł szkodę. 9) W Umowie zawarto też postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę, przy czym odstąpienie od Umowy z wyłącznej winy Dalszego Podwykonawcy uprawnia Podwykonawcę do nałożenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Dalszego Podwykonawcy. 

10) Na mocy niniejszej Umowy i w ramach ustalonego wynagrodzenia Dalszy Podwykonawca przenosi na Podwykonawcę majątkowe prawa autorskie do wszelkich wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy Projektów na wszelkich obecnie znanych polach eksploatacji. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).