9/2022 Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu obrotowego- aktualizacja informacji.

04 marca 2022

W nawiązaniu do raportu 6/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku dotyczącego zawarcia przez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej Nr 18/5015 („Umowa”, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że powziął informację o udzieleniu w dniu 3 marca 2022 roku przez spółkę zależną Fabryka SLONAWY Sp. z o.o. zabezpieczeń wymaganych Umową, w tym:

  1. poręczenia z tytułu kredytu udzielonego SPC-2 na podstawie Umowy do kwoty 25 000 000,00 z terminem obowiązywania do dnia 30.11.2023r.;
  2. poręczenia z tytułu gwarancji wystawionej przez Bank na podstawie Umowy o udzielenie gwarancji nr 4618-01660 z dnia 17.04.2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (gwarancja zwrotu zaliczki nr I) do kwoty 16 799 198,87 zł z terminem obowiązywania do dnia 29.11.2023r.;
  3. poręczenia z tytułu gwarancji wystawionej przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy na podstawie Umowy o udzielenie gwarancji nr 4620-04469 z dnia 11.12.2020 roku wraz z późniejszymi zmianami (gwarancja zwrotu zaliczki nr II) do kwoty 44 312 968,51 zł z terminem obowiązywania do dnia 29.11.2023r.

Zarząd Spółki informuje, że tym samym wszystkie zapisy umowne warunkujące przedłużenie obowiązywania Umowy kredytu, zostały spełnione.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.