9/2021: Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym raportem rocznym POZBUD za rok 2020.

29 kwietnia 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 28 kwietnia 2021 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za 2020 rok, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej POZBUD za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD S.A. za 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego – dane przekształcone):

– przychody ze sprzedaży  68.594 tys. zł (119.444 tys. zł),

– zysk netto 537 tys. zł ( -6 tys. zł).

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD za 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży 193.746 tys. zł (196.393 tys. zł),

– zysk netto 28.711 tys. zł (12.183 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika między innymi z realizacji kontraktu budowlanego związanego z budową sieci światłowodowych dla PKP PLK. Jednym z elementów wpływających na wyższą jego marżowość w stosunku do poprzedniego roku jest włączenie do Grupy Kapitałowej spółki Agnes, największego podwykonawcy realizującego prace na tym kontrakcie. Zdaniem Zarządu Emitenta aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie, pomimo globalnych problemów związanych z COVID-19, będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że wpływ na mniejsze przychody ze sprzedaży jednostki dominującej oraz na osiągnięty wynik netto miały następujące zdarzenia:
1. Realizowany w zakładzie produkcyjnym w Słonawach proces reorganizacji produkcji oraz budowa i przebudowa kanałów dystrybucji produkowanych wyrobów,

  1. ponad dwutygodniowa przerwa w zakładzie produkcyjnym w Słonawach związana z pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych,
  2. decyzje podjęte przez Zarząd Spółki, związane z rezygnacją z realizowania zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży. Zlecenia tego typu w sposób istotny wpływały na proces produkcji zasadniczej, związanej z realizacją produkcji wyrobów gotowych, wysokomarżowych,
  3. niższy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do  2019 roku,
  4. Transakcje jednorazowe związane z korektą wartości oraz likwidacją posiadanych zapasów, negatywnie wpływające na prezentowane wyniki oraz zbycie wierzytelności, które w związku z utworzonymi w latach poprzednich odpisami pozytywnie wpłynęło na prezentowane wstępne wyniki finansowe Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, iż badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  rok 2020 nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020 zostaną zawarte w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym spółki POZBUD oraz Grupy Kapitałowej POZBUD S.A., które zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.