9/2020 Stanowisko Emitenta w sprawie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz zasady organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.04.2020 r.

01 kwietnia 2020

Raport bieżący 9/2020
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 12 marca 2020 r. oraz do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Emitenta i jego grupy kapitałowej w związku z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 („COVID-19”).
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jej grupy kapitałowej. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania spółek grupy kapitałowej zostały wdrożone dodatkowe procedury bezpieczeństwa osobistego ograniczające ryzyko zakażenia się przez pracowników oraz osoby współpracujące. Spółka podjęła również decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji w zakładzie produkcyjnym stolarki otworowej w Słonawach. Nadal jednak prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną oraz jest przygotowana, aby wznowić produkcję w pełnym wymiarze w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią.
Spółka planuje dotrzymać terminu walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r., w ramach którego przewidziane zostało głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 13 marca 2020 roku. W ocenie Zarządu, podjęcie powyższej uchwały i jej wykonanie pozwoli zminimalizować negatywne skutki, jakie może ostatecznie wywołać pandemia COVID-9 na rynku, w obszarze w którym działa Spółka, a tym samym jej wzmocnienie wykonawcze, zabezpieczenie realizacji podjętych zobowiązań, kontynuację działalności i rozwoju spółek grupy kapitałowej po ustaniu pandemii. W ocenie Emitenta, odbycie walnego zgromadzenia nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi regulacjami, przy czym Emitent zapewnia, że będzie w tym zakresie monitorował sytuację faktyczną i prawną w kraju. Spółka zapewnia, że miejsce odbycia zgromadzenia spełniać będzie najwyższe standardy bezpieczeństwa osobistego, w tym Spółka zapewnia salę posiedzenia o wielkości ok. 300m2, co zapewni bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami, zakupione zostały profesjonalne przegrody powodujące wyizolowanie stanowisk dla akcjonariuszy lub ich pełnomocników. Do dyspozycji będą certyfikowane płyny dezynfekujące, kombinezony, maski i rękawiczki. Nadto głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego, co zapewni możliwość pozostania na bezpiecznym, wyizolowanym stanowisku zapewnionym uczestnikom przez cały czas trwania obrad. Dodatkowo Spółka zdecydowanie zachęca akcjonariuszy do najbezpieczniejszej formy uczestnictwa dla wszystkich tj. przez pełnomocnika, co pomoże zdecydowanie ograniczyć liczbę uczestników. Dla wszystkich chętnych Spółka zapewnia w tym zakresie niezależnego i profesjonalnego radcę prawnego, który jest gotowy przyjąć pełnomocnictwo wraz z instrukcją do głosowania.
Emitent przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z zagrożeniem epidemicznym, aby wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Emitent rozpoznał obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta, z zastrzeżeniem, że żadne z poniższych ryzyk nie zmaterializowało się na dzień sporządzania niniejszego raportu w sposób pozwalający na precyzyjne wskazanie bezpośredniego wpływu na sytuację Spółki i spółek z grupy kapitałowej, ich działalność, wskaźniki, prognozy oraz sytuację finansową.
Do potencjalnych ryzyk zalicza się:
1.zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w produkcji prefabrykatów, dostawach materiałów lub transporcie ze strony kontrahentów Spółki, wpływające zarówno na sferę produkcyjną, a też na sferę sprzedażową ze skutkiem w postaci możliwych opóźnień;
2.przejściowe zakłócenia w terminowości realizacji projektów budowlanych Emitenta lub spółki powiązanej, w tym między innymi kontraktu na realizację sieci GSM-R, ze względu na utrudnioną lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych;
3.zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku zmniejszonej dostępności pracowników;
4.zmniejszenie tempa sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach działalności deweloperskiej, mogące wynikać z obaw potencjalnych nabywców co do stabilności ich sytuacji finansowej, jak również oczekiwań w zakresie zmian cenowych na rynku mieszkaniowym;
5.przejściowe zagrożenie pogorszenia płynności Spółki oraz niektórych kontrahentów w wyniku mogących wystąpić zatorów płatniczych;
6.zmienność kursów walutowych.
Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Emitenta nie jest obecnie znana i nie jest możliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta i podlegają dynamicznym zmianom. Nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz jej grupy kapitałowej.
Monitorując na bieżąco zmieniającą się sytuację, Zarząd Spółki raportami bieżącymi informować będzie o wszelkich nowych okolicznościach istotnie wpływających na zmieniające sytuację gospodarczą Spółki i grupy kapitałowej jak i na obecne lub przyszłe wyniki finansowe.
Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.