9/2018 Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w części dotyczącej 2018 r.

09 maja 2018

 Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje, iż zgodnie ze Statutem Spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 09 maja 2018 podjęła uchwałę Nr 8/05/2018 w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 8/04/2017 Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok i za 2018 rok (firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie), w części dotyczącej roku 2018 (o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 8/04/2017 Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku). Przyczyną uchylenia uchwały w części dotyczącej 2018 roku jest zaistnienie uzasadnionej podstawy, o której mowa w art. 66 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395), którą jest przekroczenie nieprzerwanego trwania zlecenia badań ustawowych, o których mowa w art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) w przypadku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r. Okresami sprawozdawczymi, na jakie pomiędzy Emitentem a UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie zawarto Umowę z dnia 14.06.2017 r. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, były lata 2017 i 2018 (przegląd sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 i 2018 roku oraz badanie sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2017 r. i 2018 r.). Powyższa umowa zostanie rozwiązana.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.