9/2015 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach”

17 marca 2015

Raport bieżący nr 9/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2013 z dnia 06 listopada 2013 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2015 roku do Spółki wpłynął podpisany drugostronnie aneks nr 1 do Umowy Nr UDA-POIG.04.04.00-30-020/13-00 o dofinansowanie projektu „Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach? (zwanego dalej: „Projektem?), zawartej w dniu 05 listopada 2013 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Niniejszym aneksem wydłużony został do dnia 30 kwietnia 2015 roku termin zakończenia przez Emitenta realizacji zakresu rzeczowego i finansowego Projektu (pierwotny termin ustalony był do dnia 31 marca 2015 roku).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).