8/2022 Informacja o unieważnieniu postępowania.

04 marca 2022

W nawiązaniu do raportu 6/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od PKP Intercity S.A. (dalej „Zamawiający”) Informację o wyniku postępowania o udzielenie złożonego z 3 części zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM (dalej „Zadanie”), w którym to postępowaniu wzięło udział Konsorcjum COMPREMUM S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Mag-Train Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum).

Zamawiający poinformował, że „unieważnia postępowanie, w zakresie części nr 1, nr 2 i nr 3, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ze względu na okoliczność, iż ceny najkorzystniejszej oferty, zarówno łącznie, jak i w poszczególnych częściach przewyższają kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jak i poszczególnych części zamówienia”.

Jednocześnie, w uzasadnieniu Zamawiający podał, że Konsorcjum Compremum S.A. i Mag-Train Sp. z o.o. uzyskało najwyższą punktację w każdej z 3 części postępowania.

Zarząd Spółki informuje, że Konsorcjum obecnie analizuje uzasadnienie decyzji Zamawiającego i na podstawie wyników analizy określi dalsze działania, w tym zasadność skorzystania z przysługującego Konsorcjum prawa do odwołania się od decyzji Zamawiającego w KIO.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.