8/2021: Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Obligacji serii B – aktualizacja informacji.

27 kwietnia 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2021 z dnia 22 marca 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku otrzymał zgodę od SGB-Bank S.A., dotychczasowego kredytodawcy, na zaciągnięcie przez POZBUD zobowiązań związanych z emisją Obligacji do kwoty 18.000.000 zł na okres do 4 lat.

Jednocześnie Zarząd POZBUD informuje, że proces emisji Obligacji zostanie uruchomiony po publikacji wyników finansowych za rok 2020, planowanej na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.