8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 25 maja 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26 kwietnia 2018

Raport bieżący nr 8/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


W związku ze zwołaniem na dzień 25 maja 2018 roku, na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:

a) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

b) projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że ww. dokumenty wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych) są dostępne na stronie internetowej Spółki www.pozbud pl.

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133)