8/2017 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A nowej kadencji

25 maja 2017

Raport bieżący nr 8/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w związku z punktem 5 porządku obrad zwołanego na dzień 26 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, otrzymał w dniu 25 maja 2017 roku od funduszy Pioneer, będących akcjonariuszem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pani Izabelli Jędrzejewskiej – Gołąb na członka Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. nowej kadencji. Pani Izabella Jędrzejewskiej – Gołąb wyraziła zgodę na kandydowanie.  
W załączeniu CV Pani Izabelli Jędrzejewskiej-Gołąb oraz jej zgoda na kandydowanie. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133 z późn. zm.).  

20170525122721504
(pdf, 1005.76 Kb)