8/2015 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

06 marca 2015

Raport bieżący nr 8/2015
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06 marca 2015 roku otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. zawiadomienie, iż w wyniku sprzedaży akcji spółki Pozbud T&R S.A. w dniu 03 marca 2015 roku, ilość akcji posiadanych przez fundusze: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) wraz z Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: BJ SFIO) oraz Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: Allianz Platinium FIZ), zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A., zmniejszyła się poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Z informacji wynika, iż przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 1.543.938 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,7665% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 1.543.938 głosów, które stanowiły 5,0343% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, a wraz z funduszami: Allianz Platinium FIZ oraz Bezpieczna Jesień SFIO, posiadał 1.584.696 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,9187% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.584.696 głosów, które stanowiły 5,1672% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Po transakcji Fundusz posiada 1.022.938 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 3,8206% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.022.938 głosów, które stanowią 3,3355% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z funduszami: Allianz Platinium FIZ oraz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz posiada 1.053.196 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 3,93367% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.053.196 głosów, które stanowią 3,4342 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami )