7/2024: Terminy publikacji raportów finansowych w 2024 roku – aktualizacja.

19 kwietnia 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku, informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji sprawozdań finansowych za rok 2023.

Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją raporty roczne za 2023 rok, miały zostać opublikowane w dniu 24 kwietnia 2024 roku.

Zarząd Spółki zdecydował o przesunięciu na dzień 30 kwietnia 2024 roku terminu publikacji raportów rocznych za 2023 tj. raportu rocznego COMPREMUM S.A. za rok 2023 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2023.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna : § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).