7/2022 Informacja na temat realizacji przez COMPREMUM S.A. Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce – nabycie nieruchomości.

01 marca 2022

W nawiązaniu do raportu 30/2021 z dnia 22 września 2021 roku oraz 44/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że ramach prowadzonych przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii (dalej „Inwestycja”) w dniu 28 lutego 2022 roku spółka zależna FARADISE S.A. zawarła z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów umowę nabycia nieruchomości z przeznaczeniem pod Inwestycję.

Nieruchomość o powierzchni 8,3918 ha, będąca przedmiotem transakcji, położona jest w gminie Kleszczów, w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim. Umowa sprzedaży została zawarta pod warunkiem, że Gmina Kleszczów nie skorzysta z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu. Wartość zawartej umowy sprzedaży nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zawarcie umowy nabycia nieruchomości, o której mowa powyżej, nastąpiło w wykonaniu zawartej przez spółkę FARADISE S.A. z Gminą Kleszczów oraz Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów (dalej „Strony”) Umowy o współpracy, która potwierdziła wspólne działanie Stron w celu realizacji Inwestycji na terenie Gminy Kleszczów i której celem jest uzgodnienie warunków współpracy oraz zobowiązań Stron w procesie realizacji Inwestycji.

W ramach współpracy Fundacja sprzedała FARADISE S.A. nieruchomość, na której spółka ta planuje zrealizować Inwestycję, natomiast Gmina zobowiązała się do wyrażenia zgód na podłączenie nieruchomości do gminnej infrastruktury.

O kolejnych, istotnych etapach realizacji Inwestycji, Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.