7/2021: Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów.

27 kwietnia 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „POZBUD”, „Spółka”) informuje, że w ramach prowadzonych od roku działań reorganizacyjnych Spółki, w wyniku dokonanej analizy rynku zlecił do ponownych wycen nieruchomości należące do Spółki, a nie znajdujące przydatności w bieżącej działalności operacyjnej.

Przedstawione operaty szacunkowe ujawniły istotne różnice w dotychczas ujmowanych w księgach wartościach nieruchomości. Badanie wcześniejszych operatów szacunkowych wykonanych w latach poprzednich wykazało, że odchylenia w zakresie wartości nieruchomości mogą wynikać z błędnych założeń do tychże operatów, w szczególności przyjętej lokalizacji nieruchomości w transakcjach porównywalnych oraz przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a wykonane bieżące operaty należy przyjąć jako właściwe zarówno w odniesieniu do ich bieżącej wartości jak i wartości w okresie kilku ostatnich lat. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości godziwej następujących nieruchomości:

  1. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Mrowino:
    1. Dotychczasowa wartość bilansowa: 9,0 mln zł;
    1. Wartość bilansowa bieżąca: 2,6 mln zł;
  2. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Grzywna koło Torunia:
    1. Dotychczasowa wartość bilansowa: 13,9 mln zł;
    1. Wartość bilansowa bieżąca: 3,8 mln zł;

Łączna wartość odpisów wynosi 16,5 mln złotych. Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i w całości obciążają wyniki lat ubiegłych.

W związku z przeprowadzoną analizą posiadanych aktywów trwałych w budowie, Zarząd Emitenta ustalił, że część poniesionych nakładów nie stanowi aktualnie wartości użytkowej dla Spółki i podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego ich wartość. Przedmiotowe nakłady dotyczyły w szczególności nakładów na modernizację hali produkcyjnej, zakupionej linii do obróbki elementów aluminiowych oraz zakupu ścianek ekspozycyjnych. Dotychczasowa wartość bilansowa wyżej wymienionych nakładów na aktywa trwałe wynosiła 2,7 mln złotych, a po dokonaniu odpisu ich wartości wynosi 44 tys. zł.

Ze względu na fakt, że przedmiotowe nakłady zostały poniesione w latach poprzednich i od dłuższego czasu nie były dokonywane dodatkowe ich zwiększenia, Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu stosownego odpisu i obciążeniu w całości wyników z lat ubiegłych.

Dokonany odpis ma charakter księgowy.

Zarząd spółki przeprowadził analizę posiadanych należności, w efekcie czego postanowił dokonać odpisu aktualizującego ich wartość w wysokości 2,25 mln zł. Przedmiotowe wierzytelności były istotnie przeterminowane, a ich termin płatności mijał w latach ubiegłych, natomiast założenia przyjęte w poprzednich latach dotyczące prawdopodobieństwa ich spływu były błędne. Dlatego też Zarząd Emitenta postanowił, iż przedmiotowy odpis obciąży wynik z lat ubiegłych. Dokonany odpis ma charakter niepieniężny.

Zarząd Emitenta zidentyfikował potrzebę wprowadzenia wyżej opisanych korekt w ramach procesu sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i są one obecnie przedmiotem badania przez audytora.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.